ค่ายเยาวชนรักการอ่าน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน ที่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเนื้อหาในการออกค่ายเยาวชนรักการอ่านในครั้งนี้ แบ่งเป็นฐาน ในการรักการอ่าน ดังนี้ ฐานที่ ๑ ร้อยแก้ว ฐานที่ ๒

Read more