คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
  • ผ่านระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ผ่านการสอบวัดหรือประเมินความรู้พื้นฐาน
  • ผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู