เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

Books

ณัฐา วิพลชัย

ตำรารายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหามงคล Book

ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2014.

BibTeX

ณัฐา วิพลชัย; วิชุนี พันธ์น้อย; ยุวดี ศรีชัย; สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์; อัชนา ปลอดแก้ว

ตำรารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหามงคล Book

ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2014.

BibTeX

วิชุนี พันธ์น้อย

เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก Book

ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2014.

BibTeX

ณัฐา วิพลชัย

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวาทการสำหรับครู Book

ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2010.

BibTeX

ยุวดี ศรีชัย; อัชนา ปลอดแก้ว

เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ Book

ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2008.

BibTeX

อัชนา ปลอดแก้ว

เอกสารประกอบการสอนวิชาพัฒนาการของวรรณกรรม Book

ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2008.

BibTeX