ประวัติสาขา

ปีการศึกษา 2546 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใน โดยใช้หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี )

ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549

ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดใช้หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาครุศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562 (หลักสูตร 4 ปี)