ค่ายเยาวชนรักการอ่าน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน ที่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเนื้อหาในการออกค่ายเยาวชนรักการอ่านในครั้งนี้ แบ่งเป็นฐาน ในการรักการอ่าน ดังนี้

Thai-Education--01

  • ฐานที่ ๑ ร้อยแก้ว
  • ฐานที่ ๒ ร้อยกรอง
  • ฐานที่ ๓ การอ่านจับใจความ
  • ฐานที่ ๔ การคิดวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
  • ฐานที่ ๕ การอ่านตีความ

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมออกค่ายในลักษณะนี้ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร๋์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในทุกปีการศึกษา