ภาษาไทย จับมือ สสส. ลงนาม MOU โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สสส. ร่วมลงนามโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการสานพลังภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สพฐ. โรงเรียน  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววิชุนี พันธ์น้อย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะ เดินทางร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”

Read more