งานวิจัย/บทความวิชาการ

2015

ณัฐา วิพลชัย

ลักษณะคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในวรรณกรรม ท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง พระมหาชาดกคำกาพย์ (An Analytical Study of Pali and Sanskrit Loanwordsin Phramahajataka Khamkab, A Southern Thai Literary Work) (Journal Article)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 7 (2), pp. 17-46, 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

ณัฐา วิพลชัย

วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยจากวรรณกรรม (Conference)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง"วิชญทรรศน์ภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย" เนื่องในโอกาส 40 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2015.

(BibTeX)

2014

สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์

การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Conference)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2014.

(BibTeX)

2013

ณัฐา วิพลชัย

มองสังคมผ่านภาษาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระยาชมพู (A View on the Society through Language from “Phrayachomphu”, the Southern Thai Literary Work) (Journal Article)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 5 (2), pp. 129-154, 2013.

(Abstract | Links | BibTeX)

2010

ณัฐา วิพลชัย

ภาษากับวัฒนธรรมการกินหมากจากวรรณกรรมไทย (Journal Article)

วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์, 2010.

(BibTeX)

วิชุนี พันธ์น้อย

การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นสมัยใหม่ (Journal Article)

วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์, 2010.

(BibTeX)

ยุวดี ศรีชัย

การเรียบเรียงความคิดเป็นประโยค : ไวยากรณ์ (Journal Article)

วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์, 2010.

(BibTeX)

2008

อัชนา ปลอดแก้ว

ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฎในเพลงกล่อมเด็ก ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (Journal Article)

วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์, 2008.

(BibTeX)