คำอธิบายรายวิชา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


  1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
  GED1001  : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  (Information Study Skill)  3(3-0-6)

  ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและแหล่งสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง จริยธรรม ในการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  GED1002  : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai for Communication)  3(3-0-6)

  ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ ทั้งหลักการ ทฤษฏีและการปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จากการอ่าน การฟังสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอนและรูปแบบของการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูด

  GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (English Basics)  3(3-0-6)

  พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาได้ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษา ในการติดต่อสื่อสารสามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่อง และอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้ สามารถใช้ กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสำคัญ สามารถเขียนข้อความสั้นๆ และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  GED1004  : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  (English for Application)  3(3-0-6)

  เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาการในศาสตร์ของตน การสมัครงานและการทำงานในองค์การด้านการอ่าน เน้นการสรุปความ การวิเคราะห์และตีความจากสิ่งที่อ่าน ด้านการเขียนเน้นการเขียน ความเรียงทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม ด้านการฟังเน้นการสรุปความ และแปลความหมายจากสิ่งที่ได้รับฟัง ด้านการพูดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันใน
  ชีวิตประจำวันได้

  1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

  GED2001 : พุทธทาสศึกษา  (Buddhadasa Studies)  3(2-2-5)

  ศึกษาคำสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาส ปณิธาน 3 ประการในการให้ศาสนิกชนเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา การนำเพื่อนมนุษย์ให้ออกเสียจากวัตถุนิยม การประยุกต์คำสอน และวิธีปฏิบัติตามทางของท่านพุทธทาสสู่การดำรงชีวิตที่สมถะ เรียบง่าย และพอเพียง

  GED2002  : ปรัชญากับชีวิต  (Philosophy and Life)  3(3-0-6)

  แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดำเนินชีวิตและทำงานตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  GED2003 :  การพัฒนาตน  (Self Development)  3(3-0-6)

  พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิตการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

  GED2004  : สุนทรียศาสตร์  (Aesthetics)   3(3-0-6)

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า และความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออก ทางอารมณ์ของมนุษย์รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เช่น ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์

  1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  GED3001  : วิถีโลก  (Global Society and Living)  3(3-0-6)

  การดำรงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก สถานการณ์ด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน

  GED3002 :  วิถีไทย (Thai Living)  3(3-0-6)

  โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพเอกลักษณ์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม การรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรหัส

  GED3003  :กฎหมายกับสังคม  (Law and Society)  3(3-0-6)

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญากระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

  1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  GED4001  : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   (Science for Quality of Life)  3(3-0-6)

  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

  GED4002  : การคิดและการตัดสินใจ  (Thinking and Decision Making)  3(3-0-6)

  หลักการ คุณค่าของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสู่บุคคลอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

  GED4003  : คอมพิวเตอร์กับชีวิต  (Computer and life)  3(2-2-5)

  บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคมปฏิบัติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
  2.1)  กลุ่มวิชาชีพครูบังคับEAD0401 : ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม (Professional Teacher and Morality Ethics)  3(2-2-5)ความหมายความสำคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู คุณลักษณะของครูในยุคการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู เส้นทางความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล การสร้างศรัทธาต่อวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณ ความเป็นครู ศึกษาครูผู้มีแนวปฏิบัติดีและครูผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพครูวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

  EAD0402 : ปรัชญาและการศึกษา (Philosophy and Education)  3(2-2-5)

  ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทาง การศึกษาความหมายและความสำคัญของการศึกษา พัฒนาการของการจัดการศึกษาไทยการจัดการศึกษาตามแนวนโยบาย และบริบทที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านเศรษฐกิจ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการจัดศึกษาของไทย ปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาในอนาคต วิเคราะห์และประยุกต์การใช้ปรัชญาการศึกษา และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน