กิจกรรมผลิตสื่อเพื่ออ่านออกเขียนได้

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนในเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และชุมพรจำนวน 20 โรงเรียน

Read more

รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานชาติการท่องเที่ยว มีกำหนดการดังต่อไปนี้ จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร                          11 ม.ค. – 18 มี.ค.

Read more