ภาษาไทย จับมือ สสส. ลงนาม MOU โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สสส. ร่วมลงนามโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการสานพลังภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สพฐ. โรงเรียน  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววิชุนี พันธ์น้อย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะ เดินทางร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยความร่วมมือกับ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) สพฐ. (สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี