ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Thai

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย  : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ : ค.บ. (ภาษาไทย)

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education (Thai)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Thai)

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพการบัญชี โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี5 ปี

คุณลักษณะของผู้สนใจ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
  • ผ่านระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ผ่านการสอบวัดหรือประเมินความรู้พื้นฐาน
  • ผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  • ครูผู้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ
  • นักวิชาการด้านภาษาไทย
  • นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
  • นักวิจัยด้านการสอนภาษาไทยและด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี