ค่ายเยาวชนรักการอ่าน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน ที่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเนื้อหาในการออกค่ายเยาวชนรักการอ่านในครั้งนี้ แบ่งเป็นฐาน ในการรักการอ่าน ดังนี้ ฐานที่ ๑ ร้อยแก้ว ฐานที่ ๒

Read more

รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานชาติการท่องเที่ยว มีกำหนดการดังต่อไปนี้ จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร                          11 ม.ค. – 18 มี.ค.

Read more