ภาษาไทย จับมือ สสส. ลงนาม MOU โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สสส. ร่วมลงนามโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการสานพลังภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สพฐ. โรงเรียน  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววิชุนี พันธ์น้อย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะ เดินทางร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”

Read more

ค่ายเยาวชนรักการอ่าน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน ที่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเนื้อหาในการออกค่ายเยาวชนรักการอ่านในครั้งนี้ แบ่งเป็นฐาน ในการรักการอ่าน ดังนี้ ฐานที่ ๑ ร้อยแก้ว ฐานที่ ๒

Read more

รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานชาติการท่องเที่ยว มีกำหนดการดังต่อไปนี้ จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร                          11 ม.ค. – 18 มี.ค.

Read more