กิจกรรมผลิตสื่อเพื่ออ่านออกเขียนได้

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนในเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และชุมพรจำนวน 20 โรงเรียน

Read more

ค่ายเยาวชนรักการอ่าน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักการอ่าน ที่โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาเอกสาขาวิชาภาษาไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเนื้อหาในการออกค่ายเยาวชนรักการอ่านในครั้งนี้ แบ่งเป็นฐาน ในการรักการอ่าน ดังนี้ ฐานที่ ๑ ร้อยแก้ว ฐานที่ ๒

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more