รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานชาติการท่องเที่ยว มีกำหนดการดังต่อไปนี้

  • จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร                          11 ม.ค. – 18 มี.ค. 59
  • รับสมัคร                                                      14 – 18 มีนาคม 59
  • สอบวัดความสามารถพื้นฐาน                               28 มีนาคม 2559
  • ประกาศผลสอบข้อเขียน                                    4 เมษายน 2559
  • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ                                 19 เมษายน 2559
  • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ                    22 เมษายน 2559
  • รายงานตัวนักศึกษาใหม่                                    3 – 4 พฤษภาคม 2559