วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยจากวรรณกรรม

ณัฐา วิพลชัย: วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยจากวรรณกรรม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง"วิชญทรรศน์ภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย" เนื่องในโอกาส 40 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2015.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{nattha-4,
  title = {วัฒนธรรมการกินหมากในสังคมไทยจากวรรณกรรม},
  author = {ณัฐา วิพลชัย},
  editor = {ณัฐา วิพลชัย},
  year = {2015},
  date = {2015-12-31},
  publisher = {จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง"วิชญทรรศน์ภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย" เนื่องในโอกาส 40 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์},
  address = {กรุงเทพฯ},
  organization = {มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์},
  keywords = {การกินหมาก, วรรณกรรมไทย, วัฒนธรรม},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }