ตำรารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหามงคล

ณัฐา วิพลชัย, วิชุนี พันธ์น้อย, ยุวดี ศรีชัย, สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์, อัชนา ปลอดแก้ว: ตำรารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหามงคล. ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2014.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @book{nattha-7,
  title = {ตำรารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหามงคล},
  author = {ณัฐา วิพลชัย and วิชุนี พันธ์น้อย and ยุวดี ศรีชัย and สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ and อัชนา ปลอดแก้ว},
  editor = {ณัฐา วิพลชัย and วิชุนี พันธ์น้อย and ยุวดี ศรีชัย and สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ and อัชนา ปลอดแก้ว},
  year = {2014},
  date = {2014-12-31},
  publisher = {ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี},
  address = {สุราษฎร์ธานี},
  keywords = {ตำรา, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหามงคล},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {book}
  }