การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์: การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2014.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{sureerat-1,
  title = {การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี},
  author = {สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์},
  editor = {สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์},
  year = {2014},
  date = {2014-12-31},
  publisher = {การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 10},
  address = {มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี},
  keywords = {กลวิธีอาร์ อี เอ พี, การอ่านแบบเน้นมโนทัศน์, วิจารณญาณ},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }