การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์: การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2014.

Abstract

    BibTeX (Download)

    @conference{sureerat-1,
    title = {การพัฒนาการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี},
    author = {สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์},
    editor = {สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์},
    year  = {2014},
    date = {2014-12-31},
    publisher = {การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 10},
    address = {มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี},
    keywords = {กลวิธีอาร์ อี เอ พี, การอ่านแบบเน้นมโนทัศน์, วิจารณญาณ},
    pubstate = {published},
    tppubtype = {conference}
    }