ภาษากับวัฒนธรรมการกินหมากจากวรรณกรรมไทย

ณัฐา วิพลชัย: ภาษากับวัฒนธรรมการกินหมากจากวรรณกรรมไทย. In: วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์, 2010.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{nattha-3,
  title = {ภาษากับวัฒนธรรมการกินหมากจากวรรณกรรมไทย},
  author = {ณัฐา วิพลชัย},
  editor = {ณัฐา วิพลชัย},
  year = {2010},
  date = {2010-12-31},
  journal = {วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์},
  keywords = {การกินหมาก, ภาษา, วรรณกรรมไทย, วัฒนธรรม},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }