การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นสมัยใหม่

วิชุนี พันธ์น้อย: การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นสมัยใหม่. In: วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์, 2010.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{wichunee-1,
  title = {การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นสมัยใหม่},
  author = {วิชุนี พันธ์น้อย},
  editor = {วิชุนี พันธ์น้อย},
  year = {2010},
  date = {2010-12-31},
  journal = {วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์},
  keywords = {การใช้ภาษาไทย, รุ่นสมัยใหม่},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }