การเรียบเรียงความคิดเป็นประโยค : ไวยากรณ์

ยุวดี ศรีชัย: การเรียบเรียงความคิดเป็นประโยค : ไวยากรณ์. In: วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์, 2010.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{yuwadee-1,
  title = {การเรียบเรียงความคิดเป็นประโยค : ไวยากรณ์},
  author = {ยุวดี ศรีชัย},
  editor = {ยุวดี ศรีชัย},
  year = {2010},
  date = {2010-12-31},
  journal = {วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์},
  keywords = {การเรียบเรียง, ความคิด, ประโยค, ไวยากรณ์},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }