ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฎในเพลงกล่อมเด็ก ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อัชนา ปลอดแก้ว: ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฎในเพลงกล่อมเด็ก ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส. In: วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์, 2008.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{achana-2,
  title = {ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฎในเพลงกล่อมเด็ก ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส},
  author = {อัชนา ปลอดแก้ว},
  editor = {อัชนา ปลอดแก้ว},
  year = {2008},
  date = {2008-12-31},
  journal = {วารสารภาษาวรรณสารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์},
  keywords = {ตากใบ, ภาพสะท้อน, สังคมและวัฒนธรรม, เพลงกล่อมเด็ก},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }